Instytut Monastyczny

Literatura formacyjna

O św. Benedykcie i Regule

O. Casel OSB, Święty Benedykt z Nursji. Mąż Ducha, Kraków 2019
W. Derske, Reguła Świętego Benedykta dla początkujących, Kraków 2020
E. M. Heufelder OSB, G. Braso OSB, Droga ku Bogu według Reguły św. Benedykta, Tyniec 1982
G. Holzherr OSB, Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim, Tyniec 1988
Jan Paweł II o świętym Benedykcie, Tyniec 1981
W. Nigg, Święty Benedykt z Nursji, [w:] Szkoła służby Pańskiej, Tyniec 1982
Paweł VI, Jan Paweł II, Śladami świętego Benedykta, Kraków 2008
B. Rollin OSB, Jak żyć dzisiaj Regułą św. Benedykta, DWZ 11, Kraków 2019
P. Sczaniecki OSB, Święty Benedykt, Kraków 2000
P. Sczaniecki OSB, Święty Benedykt. Wiedza o nim i przejawy jego kultu w dawnej Polsce, Kraków 2019
B. Turowicz OSB, Życie i Reguła Św. Benedykta, [w:] Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań 1989
K. von Oost OSB, Komentarz do Reguły Świętego Ojca naszego Benedykta, Kraków 2017
W. Zatorski OSB, Komentarz do Reguły św. Benedykta, DWZ, Kraków 2012

O duchowości monastycznej

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Rozważania monastyczne, red. Benedyktyni Tynieccy, Tyniec 1984
Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane o. P. Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin, red. J.A. Spież OP, Z. Wielgosz, Kraków 1997
Benedyktyńscy święci, red. Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2009
Chrystus centrum życia. Wybór tekstów z tradycji monastycznej, red. W. Zatorski, Kraków 2016
Misterium życia monastycznego, TM 16, Kraków 1999
Monastycyzm. Historia i duchowość, praca zbiorowa, DWZ 2, Kraków 2002
Słuchaj, módl się, pracuj, red. Benedyktyni Tynieccy, Poznań 1989
Szkoła służby Pańskiej, red. Benedyktyni Tynieccy, Tyniec 1982
Z mądrości św. Benedykta, red. Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2007
Za przewodem Ewangelii, red. Benedyktyni Tynieccy, Kraków 1986
M. Borkowska OSB, Chrystus życiem bł. Columby Marmiona, Kraków 2020
M. Borkowska OSB, Twarze Ojców Pustyni, Kraków 2013
P. Gueranger OSB, Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta, Kraków 2018
S. Hiżycki OSB, Medalik św. Benedykta, Kraków 2011
A. Jankowski OSB, Ciasna brama i wąska droga, cz. 1, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Życie mnisze, cz. 1, TM 6, Kraków 2017
A. Jankowski OSB, Życie mnisze, cz. 2, TM 7, Kraków 2017
M. Kanior OSB, Polska Kongregacja Benedyktyńska Świętego Krzyża 1709-1864, Kraków 2000
J. Mabilon, Cel i miejsce studiów w życiu mniszym, Tyniec 1990
J. H. Newman, Benedyktyni, Kraków 1993
P. Rostworowski OSB, W głąb misterium, Kraków 2010
P. Rostworowski OSB, Miejsce łaski, Kraków 2015
A. Savaton OSB, Wartości fundamentalne monastycyzmu, Kraków 2017
P. Sczaniecki OSB, Historia i symbolika medalika św. Benedykta, Kraków 2016
P. Sczaniecki OSB, Kamienie do mozaiki. Mnisi. Mniszki. Monastycyzm, Kraków 2017
J. Stabińska OSBap, Oblicza kontemplacji, Kraków 1990
M. Starowieyski (red.), Duchowość starożytnego monastycyzmu, Kraków 1995
E. de Wall, Szukanie Boga, Droga św. Benedykta, Kraków 1999
E. Wipszycka, S. Hiżycki OSB, Mnisi, nie tylko ci święci, Kraków 2007

O Piśmie Świętym i lectio divina

Lectio divina. Boże czytanie, Kraków 2002, TM 2
E. Bianchi, Przemodlić słowo, Kraków 2014, TM 21
F. Cassingena-Trevedy OSB, Gdy słowo staje się ogniem. Rozważania o lectio divina, Kraków 2011, TM 42
T. M. Dąbek, L. Mycielski, E. Wiater, W. Zatorski, Aby rozważać Pismo Święte, Kraków 2011
S. Hiżycki OSB, Słowo jest blisko Ciebie, Kraków 2020
A. Jankowski OSB, Biblijna teologia czasu, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Biblijna teologia przymierza, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Jam jest Alfa i Omega. Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Kraków 2019
A. Jankowski OSB, Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków 2019
A. Jankowski OSB, Przy stole Słowa, t. 1, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Przy stole Słowa, t. 2, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Przy stole Słowa, t. 3, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Przy stole Słowa, t. 4, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Rok liturgiczny w świetle Biblii, Kraków 2018
A. Jankowski OSB, Trwajcie mocni w wierze, Kraków 2019
A. Świderkówna, Aby zrozumieć Pismo Święte, Kraków
A. Świderkówna, Od bogów pogańskich do Boga żywego, Kraków 2007
W. Zatorski OSB, Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 1, Kraków 2013
W. Zatorski OSB, Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 2a, Kraków 2011
W. Zatorski OSB, Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 2b, Kraków 2011
W. Zatorski OSB, Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 3, Kraków 2013
W. Zatorski OSB, Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 4, Kraków 2013
W. Zatorski OSB, Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 5, Kraków 2013
W. Zatorski OSB, Usłyszeć Słowo Boże, TM, Kraków 2019

O kierownictwie duchowym

A. Grün OSB, Droga pustyni, TM 15, Kraków 1996
S. Hiżycki OSB, Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni, TM 53, Kraków 2012
P. Rostworowski OSB, Kierownictwo duchowe, TM 2, Kraków 2001

O kontemplacji

A. Grün OSB, Modlitwa chórowa a kontemplacja, TM 4, Kraków 2019
T. Merton OCSO, Modlitwa kontemplacyjna, TM 34, Kraków 2005

O modlitwie

J. Chapman OSB, Listy o modlitwie, TM 19, Kraków 1997
Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, TM 30, Kraków 2003
A. Grün OSB, Modlitwa a poznanie siebie, TM 9, Kraków 2000
A. Grün OSB, Modlitwa jako spotkanie, TM 12, Kraków 2000
J. Kasjan, Rozmowy o modlitwie, TM 31, Kraków 2003
M. el-Maskine, Modlitwa, TM 25, Kraków 2000
T. Rekluz, Słowa o modlitwie, TM 32, Kraków 2003
P. Rostworowski OSB, Wychowanie do życia modlitwy, w: Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań 1989
P. Rostworowski OSB, W szkole modlitwy, TM 23, Kraków 2000
K. von Oost OSB, „Często oddawać się modlitwie”, w: Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań 1989

O modlitwie Jezusowej/medytacji chrześcijańskiej

Chmura niewiedzy, DWZ Kraków 2011
Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Kraków 2012
Opowieści pielgrzyma. Szczere opowieści pielgrzyma poświęcone duchowemu ojcu, Kraków 2011
L. Freeman OSB, Drogocenna perła. Dzielić się darem Medytacji chrześcijańskiej, zawiązując nową grupę, Kraków 2011
L. Freeman OSB, Medytacja chrześcijańska. Twoja codzienna praktyka, Kraków 2011
L. Freeman OSB, Od pierwszego wejrzenia. Doświadczenie wiary, Kraków 2012
L. Freeman OSB, Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna, Kraków 2011
L. Freeman OSB, Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej, Kraków 2013
A. Guillaumont, Koptyjska inskrypcja o Modlitwie Jezusowej, w: Tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, ŹrMon 37, Kraków 2017
A. Guillaumont, Modlitwa Jezusowa u mnichów egipskich, w: Tamże
A. Guillaumont, Modlitwa nieustanna w starożytnym monastycyzmie, w: U źródeł
monastycyzmu chrześcijańskiego
, t. 2, ŹrMon 38, Kraków 2020
A. Guillaumont, Pałacem Chrystusa jest serce. Szkice o modlitwie Jezusowej, Kraków 2017
S. Hiżycki OSB, Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie, Kraków 2016
J. Kasjan, Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem, TM 31, Kraków 2013
B. Koniecko OSB, Medytować to, Kraków 2017
B. Koniecko OSB, Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem„, Kraków 2019
J.-Y. Leloup, Słowa z Góry Athos. Duchowość mnichów z Góry Athos, TM 50, Kraków 2012
J. Main OSB, Chrześcijańska medytacja, TM 5, Kraków 2012
J. Main OSB, Cisza i trwanie, Kraków 2014
Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, Kraków 2015

Z serii Modlitwa Kościoła

1. O. Casel OSB, Pamiątka Pana w liturgii pierwotnego Kościoła, Kraków 2014
2. V. Ryan OSB, Adwent. Boże Narodzenie. Objawienie Pańskie, Kraków 1998
3. V. Ryan OSB, Wielki Post i Święte Triduum, Kraków 1999
4. V. Ryan OSB, Okres Wielkanocny i Święta Pańskie, Kraków 2000
5. W. Zatorski OSB, Psalmy – Szkoła mądrości, Kraków 2014
6. P. Rostworowski OSB, Medytacje nad psalmami, Kraków 2008
7. W. Zatorski OSB, Kiedy mówimy „Ojcze Nasz”, Kraków 2011
8. F. Małaczyński OSB, Misterium Paschalne w Polsce, Kraków 2008
9. O. Casel OSB, Misterium świąt chrześcijańskich, Kraków 2014
10. P. Sczaniecki OSB, Msza po staremu się odprawia, Kraków 2011
11. Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” dzisiaj, praca zbiorowa, Kraków 2011
12. W. Rzemiński, Eucharystia liturgią nieba i ziemi, Kraków 2012
13. J.P. Abramowicz OSB, Triduum Paschalne przeżywane z wiarą, Kraków 2012
14. A świątyni w nim nie dojrzałem. Liturgia i eschatologia, praca zbiorowa, Kraków 2012
15. B. Matczak, Cipriano Vagaggini OSB i reforma liturgiczna, Kraków 2013
16. J.A. Jungmann SJ, Liturgia pierwotnego Kościoła, Kraków 2013
17. Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, praca zbiorowa, Kraków 2014
18. W. Zatorski OSB, Pieśni dla Pana, Kraków 2014
19. W Jego ranach nasze zdrowie. Teologia sakramentów uzdrowienia, praca zbiorowa, Kraków 2015
20. Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia, praca zbiorowa, Kraków 2016
21. Duchowość kształtowana przez liturgię, praca zbiorowa, Kraków 2017
22. P. Sczaniecki OSB, Sacramentum dedicationis, Kraków 2018
23. O. Casel OSB, Misterium przychodzącego Boga, Kraków 2018
24. C. Folsom OSB, Człowiek współczesny a liturgia, Kraków 2018

Z serii Modlitwa Kościoła. Monografie

J. Mieczkowski, Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie, Kraków 2015
J. Superson SAC, Wersety psalmiczne w preces godzin kanonicznych, Kraków 2015
P. Sczaniecki OSB, Służba Boża w dawnej Polsce, Kraków 2020

O milczeniu

T. M. Dąbek OSB, Milczenie i powściągliwość w mowie w Biblii i tradycji mniszej, Kraków 2018
A. Grün OSB, Prawo milczenia, w: Szkoła służby Pańskiej, Tyniec 1982
A. Grün OSB, Potrzeba milczenia, TM 17, Kraków 2000
A. Jankowski OSB, Benedyktyńska cnota milczenia (taciturnitas) i jej biblijne uzasadnienie, w: Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań 1989
T. Merton, Życie w milczeniu, TM 3, Kraków 2015
Mnich Kartuski, Miłość i milczenie, TM 41, Kraków 2011

O pokorze

A. Louf OCSO, Pokora i posłuszeństwo, TM 29, Kraków 2019
W. Zatorski OSB, Pokora, TM 43, Kraków 2011

O poście

A. Grün OSB, Post-modlitwą ciała i duszy, TM 1, Kraków 2015
A. De Vogüé, Kochać post, Kraków 2010

O profesji monastycznej

Stałość, „Cenobium” 23, Kraków 2015
Posłuszeństwo, „Cenobium” 24, Kraków 2016
Nawrócenie obyczajów, „Cenobium” 25, Kraków 2020

O świętości

T. Merton OCSO, Życie i świętość, TM 8, Kraków 1994
D. Staniloae, Modlitwa a świętość, TM 10, Kraków 2004