Formacja dla Sióstr

Szkoła Formacji Monastycznej jest przestrzenią, która ma pomóc wszystkim zainteresowanym w dbaniu o formację monastyczną. W tym dziale zamieszczone będą informacje dotyczące formacji sióstr żyjących według Reguły św. Benedykta. Formacja w życiu mniszym ma służyć szukaniu Boga. Środkami temu służącymi będzie poznawanie prawdy, miłość, umiłowanie sprawiedliwości, dyscyplina umysłu i serca.

Jan Paweł II w Vita Consecrata tak mówił o formacji:

Głównym celem procesu formacyjnego jest przygotowanie człowieka do całkowitego poświęcenia się Bogu przez naśladowanie Chrystusa w służbie misji. Odpowiedzieć „tak” na Boże powołanie i osobiście troszczyć się o rozwój własnego powołania – oto niezbywalna powinność każdego powołanego, który musi otworzyć przestrzeń swojego życia na działanie Ducha Świętego i ofiarnie zaangażować się w proces formacyjny, przyjmując z wiarą pomoc ludzi, których daje mu Bóg i Kościół.

Formacja musi zatem docierać głęboko do wnętrza osoby, tak aby każda jej postawa i czyn, zarówno w doniosłych momentach życia, jak i w codziennych okolicznościach, ujawniała jej całkowitą i radosną przynależność do Boga. Zważywszy, że ideałem życia konsekrowanego jest upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie, cała formacja powinna zmierzać przede wszystkim do osiągnięcia tego celu. Ma to być proces stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu (VC 65).

Powyższe słowa św. Jana Pawła II są skierowane do osób konsekrowanych, a więc także do sióstr żyjących według Reguły św. Benedykta. Osobiste troszczenie się o rozwój własnego powołania jest zadaniem każdego powołanego, który powinien otworzyć przestrzeń swojego życia na działanie Ducha Świętego.

Szkoła Formacji Monastycznej jest przede wszystkim skierowana do wszystkich mnichów i mniszek. Jednak inne osoby konsekrowane lub świeckie mogą również z niej korzystać dla rozwoju własnego powołania. Wszyscy chrześcijanie mają bowiem jeden cel – bez względu na to, w jakim stanie żyją – upodobnić się do Pana Jezusa i stopniowo przyswajać sobie myśli i uczucia Chrystusa ku Ojcu.