Literatura do formacji kapłańskiej

1. Dokumenty Kościoła.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis z 7 października 1965 r.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 r.

Kongregacja Nauki Wiary, List o niektórych zagadnieniach dotyczących Szafarza Eucharystii z 6 sierpnia 1983 r.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego w odniesieniu do ludzkiej miłości z 1 listopada 1983 r.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele z 24 maja 1990 r.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis z 25 marca 1992 r. 

Katechizm Kościoła Katolickiego z 11 października 1992 r.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania dotyczące przygotowania wychowawców w seminariach z 4 listopada 1993 r.

Paweł VI, Sacerdotalis caelibatus. Encyklika o celibacie do biskupów, kapłanów i wiernych całego świata katolickiego z 24 czerwca 1967 r.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja: Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej z 4 sierpnia 2002 r.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum z 25 marca 2004 r.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń z 4 listopada 2005 r.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis z 22 lutego 2007 r.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie przyjmowania kandydatów i ich formacji do kapłaństwa z 29 czerwca 2008 r.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 r.

Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7-8 października 2014 r. dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dokument: Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Dar powołania do kapłaństwa z 8 grudnia 2016 r.

Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich z 16 lipca 2020 r.