Literatura do formacji życia konsekrowanego

1. Dokumenty Kościoła.

Paweł VI, Reskrypt papieski Cum admotæ z 6 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium z 21 listopada 1964 r., nr 39, 42 – 47.

Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectæ caritatis z 28 października 1965 r.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus z 28 października 1965 r., nr 33 – 35.

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes z 7 grudnia 1965 r., nr 18, 40.

Paweł VI, List apostolski Motu proprio: Normy i przepisy wykonawcze do Dekretów Soboru Watykańskiego II Ecclesiae Sanctae z 6 sierpnia 1966 r.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie formacji zakonnej Renovatioins causam z 6 sierpnia 1969 r.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich,o życiu kontemplacyjnym i o klauzurze mniszek Venite seorsum z 15 sierpnia 1969 r.

Rytuał Rzymski, Obrzęd ślubów zakonnych Ordo professionis religiosæ z 2 lutego 1970 r.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich,Dekret Ad instituenda experimenta  z 4 czerwca 1970 r.

Pontyfikał Rzymski, Obrzęd konsekracji dziewic Ordo consecrationis virginum z 31 maja 1970 r.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich,Dekret Dum canonicarum  z 8 grudnia 1970 r.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio z 23 maja 1971 r., nr 177-178.

Paweł VI, Adhortacja apostolska na temat odnowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II Evangelica testificatio z 29 czerwca 1971 r.

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi z 8 grudnia 1975 r., nr 69.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Dokument: Szkoła Katolicka La Scuola cattolica z 19 marca 1977 r., nr 74-76.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Biskupów, Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Kościele Mutuae relationes z 14 maja 1978 r.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae z 16 października 1979 r., nr 65.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Wskazania dotyczące współpracy Kościołów lokalnych, zwłaszcza w celu lepszego rozmieszczenia kleru Postquam Apostoli z 25 marca 1980 r., nr 6, 21.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Dokument: Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego Dimensio contemplativa z 12 sierpnia 1980 r.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Dokument: Zakonnicy i promocja ludzka Optiones evangelicae z 12 sierpnia 1980 r.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie Familiaris consortio  z 22 listopada 1981 r., nr 74.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 r., Kan. 207, 573-746.

Jan Paweł II, List do Biskupów Stanów Zjednoczonych In this Extraordinary z 3 kwietnia 1983 r.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja: Istotne elementy nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej Essential elements z 31 maja 1983 r.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia Redemptionis donum z 25 marca 1984 r.

Jan Paweł II, List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży Parati semper z 31 marca 1985 r., nr 8.

Jan Paweł II, List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego Ad omnes personas consecratas z 22 maja 1988 r.

Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety z okazji Roku Maryjnego Mulieris dignitatem z 15 sierpnia 1988 r., nr 20-21.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici z 30 grudnia 1988 r., nr 55.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych Potissimum institutioni z 2 lutego 1990 r.

Jan Paweł II, List apostolski do zakonników i zakonnic Ameryki Łacińskiej na 500-lecie ewangelizacji Nowego Świata Los caminos del Evangelio z 29 czerwca 1990 r.

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio 7 grudnia 1990 r., nr 69-70.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis z 25 marca 1992 r., nr 34, 74.

Katechizm Kościoła Katolickiego z 11 października 1992 r., nr 914-933.

Synod Biskupów, IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Orędzie Ojców Synodu z 27 października 1994 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Życie braterskie we wspólnocie Congregavit nos in unum Christi amor z 2 lutego 1994 r.

Jan Paweł II, List apostolski w setną rocznicę Listu apostolskiego „Orientalium dignitas” papieża Leona XIII Orientale Lumen z 2 maja 1995 r., nr 9-16, 27.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjne u progu roku 2000 Ecclesia in Africa z 14 września 1955 r., nr 94.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie Vita consecrata z 25 marca 1996 r.

Dokument końcowy Kongresu poświęconego powołaniom do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w Europie Nowe powołania dla nowej Europy z 6 stycznia 1998 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Rozpocząć na nowo od Chrystusa Ripartire da Christo. z 19 maja 2002 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu z 19 maja 2002 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja o posłudze władzy i posłuszeństwie Faciem tuam, Domine, requiram z 11 maja 2008 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List okólny do osób konsekrowanych Radujcie się… z 2 lutego 2014 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Dokument Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele z 4 października 2015 r.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania z 6 stycznia 2017 r.

Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła od Vaticanum II do Vita consecrata, oprac. B. Hylla, Kraków 1998.